Biên dịch 2 Việt-Anh

  • Mã MH: EL027IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Nhập môn Dịch (Mã MH: EL016IU)

 

  • Mô tả nội dung môn học: Môn học cung cấp các văn bản thuộc các thể loại khác nhau, như văn xuôi, văn vần, các văn bản khoa học hay báo chí. Sinh viên phải dịch văn bản từ tiếng Việt sang tiếng Anh và cải thiện từ vựng cũng như các kỹ năng, kiến thức cần thiết khác thông qua quá trình này.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC