Biên dịch 1 Anh-Việt

  • Mã MH: EL026IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Nhập môn Dịch (Mã MH: EL016IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học cung cấp các văn bản thuộc các lĩnh vực và chủ đề khác nhau (ví dụ: chính trị, kinh tế, môi trường, văn hóa, ngôn ngữ, và các vấn đề khác) để sinh viên dịch từ Anh sang Việt. Sinh viên phải dịch văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt và cải thiện từ vựng cũng như các kỹ năng, kiến thức cần thiết khác thông qua quá trình này.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC