Chương trình đào tạo

Ngành đào tạo: Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Sinh viên (từ khóa 2019) được yêu cầu phải hoàn thành tối thiểu 136 tín chỉ của các khóa học (131 tín chỉ đối với sinh viên người nước ngoài) như sau:

1. Kiến thức giáo dục đai cương

Đối với sinh viên người Việt có quốc tịch Việt Nam (20 tín chỉ)
• PE008IU – Tư duy phân tích (3 tín chỉ)
• PE010IU – Lịch sử và văn hóa Việt Nam (3 tín chỉ)
• PE015IU – Triết học Mác-Lênin (3 tín chỉ)
• PE016IU – Kinh tế chính trị Mác-Lênin (2 tín chỉ)
• PE017IU – Chủ nghĩa xã hội khoa học (2 tín chỉ)
• PE018IU – Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (2 tín chỉ)
• PE019IU – Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)
• MA030IU – Thống kê cho Ngôn ngữ Xã hội học (3 tín chỉ)
PT001IU – Giáo dục Thể chất 1 (0 tín chỉ)
PT002IU – Giáo dục Thể chất 2 (0 tín chỉ)
MP001IU – Giáo dục Quốc phòng (0 tín chỉ)

Đối với sinh viên người nước ngoài (12 tín chỉ)
• PE007IU – World Economic Geography (3 tín chỉ)
• PE008IU – Tư duy phân tích (3 tín chỉ)
• PE010IU – Lịch sử và văn hóa Việt Nam (3 tín chỉ)
• MA030IU – Thống kê cho Ngôn ngữ Xã hội học (3 tín chỉ)
• PT001IU – Giáo dục Thể chất 1 (0 tín chỉ)
• PT002IU – Giáo dục Thể chất 2 (0 tín chỉ)

2.  Kiến thức cơ sở ngành (33 tín chỉ)

• EL001IU – Đọc 1 B2-C1 (3 tín chỉ)
• EL002IU – Viết 1 B2-C1 (3 tín chỉ)
• EL003IU – Nghe 1 B2-C1 (3 tín chỉ)
• EL004IU – Nói 1 B2-C1 (3 tín chỉ)
• EL005IU – Ngữ pháp cao cấp (2 tín chỉ)
• EL006IU – Kỹ năng thuyết trình (2 tín chỉ)
• EL007IU – Đọc 2 C1-C2 (3 tín chỉ)
• EL008IU – Viết 2 C1-C2 (3 tín chỉ)
• EL009IU – Nghe 2 C1-C2 (3 tín chỉ)
• EL010IU – Nói 2 C1-C2 (3 tín chỉ)
• EL011IU – Viết nghiên cứu (2 tín chỉ)
• EL012IU – Phương pháp nghiên cứu (3 tín chỉ)

3.  Kiến thức chung ngành chính

Đối với sinh viên người Việt có quốc tịch Việt Nam (25 tín chỉ)
• EL013IU – Nhập môn Ngôn ngữ học (3 tín chỉ)
• EL014IU – Nhập môn phương pháp giảng dạy tiếng Anh (3 tín chỉ)
• EL015IU – Nhập môn Văn học (3 tín chỉ)
• EL016IU – Nhập môn Dịch (3 tín chỉ)
• EL017IU – Ngôn ngữ và Văn hóa (3 tín chỉ)
• EL018IU – Giao tiếp xuyên văn hóa (3 tín chỉ)
• EL019IU – Văn minh Anh (2 tín chỉ)
• EL020IU – Văn minh Mỹ (2 tín chỉ)
• EL021IU – Tiếng Anh toàn cầu (3 tín chỉ)

Đối với sinh viên người nước ngoài (22 tín chỉ)
• EL013IU – Nhập môn Ngôn ngữ học (3 tín chỉ)
• EL014IU – Nhập môn phương pháp giảng dạy tiếng Anh (3 tín chỉ)
• EL015IU – Nhập môn Văn học (3 tín chỉ)
• EL017IU – Ngôn ngữ và Văn hóa (3 tín chỉ)
• EL018IU – Giao tiếp xuyên văn hóa (3 tín chỉ)
• EL019IU – Văn minh Anh (2 tín chỉ)
• EL020IU – Văn minh Mỹ (2 tín chỉ)
• EL021IU – Tiếng Anh toàn cầu (3 tín chỉ)

4.  Kiến thức chuyên sâu chuyên ngành bắt buộc

Đối với sinh viên người Việt có quốc tịch Việt Nam (18 tín chỉ)
• EL022IU – Ngữ âm và Âm vị học (3 tín chỉ)
• EL023IU – Hình vị học (3 tín chỉ)
• EL024IU – Cú pháp học (3 tín chỉ)
• EL025IU – Ngữ nghĩa học (3 tín chỉ)
• EL026IU – Biên Dịch 1 Anh-Việt (3 tín chỉ)
• EL027IU – Biên Dịch 2 Việt-Anh (3 tín chỉ)

Đối với sinh viên người nước ngoài (12 tín chỉ)
• EL022IU – Ngữ âm và Âm vị học (3 tín chỉ)
• EL023IU – Hình vị học (3 tín chỉ)
• EL024IU – Cú pháp học (3 tín chỉ)
• EL025IU – Ngữ nghĩa học (3 tín chỉ)

5.  Kiến thức chuyên sâu chuyên ngành tự chọn
Sinh viên người Việt có quốc tịch Việt Nam chọn tối thiểu 8 môn (24 tín chỉ) & sinh viên người nước ngoài chọn tối thiểu 12 môn (36 tín chỉ) trong những môn sau:

Các môn tự chọn trong Học kỳ 1
• EL029IU – Ngữ dụng học (3 tín chỉ)
• EL030IU – Phân tích diễn ngôn (3 tín chỉ)
• EL034IU – Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh – Kỹ năng Đọc và Viết (3 tín chỉ)
• EL035IU – Phương pháp giảng dạy tiếng Anh – Từ vựng và Ngữ pháp (3 tín chỉ)
• EL036IU – Đánh giá và kiểm tra ngôn ngữ (3 tín chỉ)
• EL039IU – Phiên Dịch 1 (3 tín chỉ)
• EL041IU – Biên dịch Nâng cao (3 tín chỉ)
• EL043IU – Dịch thuật trên báo chí (3 tín chỉ)
• BA115IU – Giới thiệu về Quản trị Kinh doanh (3 tín chỉ)
• BA198IU – Giới thiệu về ngành khách sạn (3 tín chỉ)

Các môn tự chọn trong Học kỳ 2
• EL028IU – Ngữ pháp chức năng (3 tín chỉ)
• EL031IU – Ngôn ngữ xã hội học (3 tín chỉ)
• EL032IU – Ngôn ngữ học so sánh (3 tín chỉ)
• EL033IU – Phương pháp giảng dạy tiếng Anh – Kỹ năng Nghe và Nói (3 tín chỉ)
• EL037IU – Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy (3 tín chỉ)
• EL038IU – Giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em (3 tín chỉ)
• EL040IU – Phiên dịch 2 (3 tín chỉ)
• EL042IU – Dịch thuật trong Kinh doanh (3 tín chỉ)
• BA115IU – Giới thiệu về Quản trị Kinh doanh (3 tín chỉ)
• BA198IU – Giới thiệu về ngành khách sạn (3 tín chỉ)

Các môn tự chọn chỉ dành cho sinh viên người nước ngoài
• EL016IU – Nhập môn Dịch (3 tín chỉ)
• EL026IU – Biên Dịch 1 Anh-Việt (3 tín chỉ)
• EL027IU – Biên Dịch 2 Việt-Anh (3 tín chỉ)

6.  Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp (16 tín chỉ)

• EL044IU – Thực tập 1 (2 tín chỉ) hoặc EL047IU – Thực tập quốc tế 1 (2 tín chỉ)
• EL045IU – Thực tập 2 (4 tín chỉ) hoặc Thực tập quốc tế (4 tín chỉ)
• EL046IU – Khóa luận tốt nghiệp (10 tín chỉ)
___________________
Ghi chú:
• Đề cương chi tiết chương trình Ngôn ngữ Anh TẠI ĐÂY
• Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh cho Sinh viên khóa 2017 và 2018 TẠI ĐÂY
QUAY LẠI TRANG TRƯỚC