Chương trình liên kết 4+0

Sinh viên được yêu cầu hoàn thành tối thiểu tín chỉ các khóa học, bao gồm:

  • Giai đoạn 1 (3 năm): tối thiểu 91 tín chỉ của các khóa Đại học Quốc tế gồm:
    • tối thiểu 87 tín chỉ, học tại Đại học quốc tế, TPHCM, Việt Nam
    • Học phần thực tập (Internship Placement) 4 tín chỉ, vào các HK hè tại Đại học UWE, Vương Quốc Anh hoặc trong nước tại Đại học Quốc tế
  • Giai đoạn 2 (1 năm top-up): tối thiểu 40 tín chỉ (tương đương 120 tín chỉ UWE) của các khóa học Đại học UWE, học tại Đại học Quốc tế.

Sinh viên phải hoàn thành giai đoạn 1 mới được tiếp tục giai đoạn 2, với điều kiện chuyển tiếp như sau:

  • Điểm trung bình tích lũy GPA tối thiểu 50; và
  • Tiếng Anh: tối thiểu IELTS 6.0, điểm thành phần tối thiểu IELTS 6.0, hoặc tối thiểu IELTS 6.5, điểm thành phần tối thiểu IELTS 5.5).

Chương trình đào tạo

Danh mục các môn học trong các giai đoạn như sau:

  1. Giai đoạn 1 (3 năm): Học tại trường Đại học Quốc tế, TPHCM, Việt Nam

1.1. Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc (33 tín chỉ)

1.2. Kiến thức chung ngành chính tự chọn bắt buộc (3 tín chỉ)

Sinh viên chọn 1 trong 3 học phần dưới đây.

1.3. Kiến thức chung ngành bắt buộc được UWE công nhận (25 tín chỉ)

1.4. Kiến thức chuyên sâu chuyên ngành bắt buộc được UWE công nhận (30 tín chỉ)

  1. Giai đoạn 2 (1 năm top-up): Học tại trường Đại học Quốc tế TPHCM, Việt Nam

Kiến thức chuyên sâu chuyên ngành bắt buộc theo chương trình của UWE.

Sinh viên chọn 4 trong 6 học phần dưới đây (120 tín chỉ UWE)

Ghi chú: Kế hoạch đào tạo của giai đoạn 2 chương trình liên kết theo kế hoạch thực tế của chương trình chính khóa tại Đại học UWE.