Chương trình đào tạo liên kết UWE

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT ĐẠI HỌC WEST OF ENGLAND, VƯƠNG QUỐC ANH

Thời gian đào tạo và tổng số tín chỉ:

Giai đoạn

Chương trình Ngôn ngữ Anh (2+2) Chương trình Ngôn ngữ Anh (3+1)

Chương trình Ngôn ngữ Anh (4+0)

Giai đoạn 1 tại Trường ĐH Quốc tế 2 năm: 66 tín chỉ 3 năm: 87 tín chỉ ·   3 năm: 91 tín chỉ

·   1 năm (top-up): 40 tín chỉ (tương đương 120 tín chỉ theo hệ thống tín chỉ của UWE)

Giai đoạn 2 tại Trường ĐH West of England (UWE Bristol) 2 năm: 80 tín chỉ (tương đương 240 tín chỉ theo hệ thống tín chỉ của UWE) 1 năm: 40 tín chỉ (tương đương 120 tín chỉ theo hệ thống tín chỉ của UWE)
Tổng cộng 146 tín chỉ 127 tín chỉ 131 tín chỉ