Các khóa học tiếng Anh IU

Tiếng Anh học thuật

Học kỳ 1

Học kỳ 2

AE1

AE2

TOEFL iBT ≥ 61

hoặc IELTS ≥ 6.0

hoặc EPT ≥ 61

hoặc đã hoàn thành IE2

Đã hoàn thành AE1

Nghe và ghi chú

Viết học thuật

Bài thuyết trình hiệu quả

Viết bài nghiên cứu

15 tuần

15 tuần

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC