Các khóa học tiếng Anh IU

Giai đoạn 1:

Tiếng Anh chuyên sâu

 

Giai đoạn 2:

Tiếng Anh học thuật

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

Học kỳ 4

Trình độ

IE1

IE2

AE1

AE2

Điều kiện

TOEFL iBT < 35

Hoặc IELTS < 4.5

Hoặc EPT < 35

TOEFL iBT ≥ 35

hoặc IELTS ≥ 4.5

hoặc EPT ≥ 35
hoặc đã hoàn thành IE1

TOEFL iBT ≥ 61

hoặc IELTS ≥ 6.0

hoặc EPT ≥ 61

hoặc đã hoàn thành IE2

Đã hoàn thành AE1

Kĩ năng hướng đến

Đọc và Viết

Nói và Nghe

Nghe và ghi chú

Viết học thuật

Bài thuyết trình hiệu quả

Viết bài nghiên cứu

Thời gian

14 tuần

10 tuần

15 tuần

15 tuần

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC