Các khóa học ESL

Các khóa học tiếng Anh chuyên sâu (IE)

• EN072IU – Đọc và Viết IE1
• EN073IU – Nói và nghe IE1
• EN074IU – Đọc và Viết IE2
• EN075IU – Nói và nghe IE2

Các khóa học tiếng Anh học thuật (AE):

• EN007IU – Viết AE1 (Viết học thuật)
• EN008IU – Nghe AE1 (Nghe và ghi chú)
• EN011IU – Viết AE2 (Viết bài nghiên cứu)
• EN012IU – Nói AE2 (Bài thuyết trình hiệu quả)

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC