Các khóa học Academic English

Các khóa học tiếng Anh học thuật (AE):

• EN007IU – Viết AE1 (Viết học thuật)
• EN008IU – Nghe AE1 (Nghe và ghi chú)
• EN011IU – Viết AE2 (Viết bài nghiên cứu)
• EN012IU – Nói AE2 (Bài thuyết trình hiệu quả)

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC